شماره پیام :
33517 تاریخ درج :
1395/10/10
نام  :
زاپاتا
عنوان :
هجرت
پیام :
شـب اســت و بـاز بوفـی ز شاخـی شـعر غـم خـواند/ شب است و دکـان چشــم زرانـدوزان خیــره مـانـد// بــر آفــاق نظــرم دیری است نسیمی ز یاران نرسد/ بــر ســردی پیــک سحــرگـاه شبنـمـی ز بـاران نرسد// دریــده گـویـد ایــن قـاصـد دل شــده بـه دشــت جنـون/ بــر در میکـده زاهـد و بـر در کـوی بتان مسـتم کنون// باز نغمه شادی از سوی خاور می رسد یاران بگـوش/ زمزمه پای دلدار است بر صلای جاده یاران خمـوش// بـر پیکـر قلـم زخـم هـاسـت ز بیــداد ایـن ملحد مست/ بر آوار غم خلقم سیلی است خروشان بـر نشیب پست// بــرکنــم یــاد آن آواره دوران بـــر دکــان دیــن نـما/ بــرکشـم داغ پیــرهـن زاهـــد و بـر مسـتـان ثـنـا// دروغــی بــود دوش مــرگ سیاوش ،خونین به دشت/ رنگی خواهم که زنـم بـر دیـوار چــرک خـاک پلـشت// نـمـانـد غـم ایــن دوران و بــر سلـسله یـادم بـرفـت/ خود خزانیم تا چـه گویم از تاراج مرگ و گاز و نفت// قـصـه گــوئــی ای نقـال کـوی بـی فـروغ دردمندان/ قصه گوئی از درد نکبت بارزیستن خوشا داغ زندان// نـمــانـده یــادی از آن ستـرگ یـاران دلـیر شـب ستیز/ بـمـانـده غـم خـون یـاران بـر تارک خزان بـرگ ریز// کـــاش مــی شــد لحـظه ای رخ شـاد یــاران بنگـرم/ کـــاش مــی شد ذره ای ز خاکشان به باران بنگرم// دریــغـا هـجـــرت آن بـار صـدا مـرثیـه خـاکـم بــود/ دریـــغا فـتــرت ایــن خفـتگان زهــر جــام پـاکم بـود// حــال آســوده خـوابـیـد ز پــی مـردگان بیدار دیارم/ حــال نـقـب کـاریز دردم،مرثیه هر روز خاک تبارم// 13/7/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید