شماره پیام :
33132 تاریخ درج :
1395/07/13
نام  :
زاپاتا
عنوان :
قصه دل
پیام :
دی شـیــخ هــمـی گفـت ز کــردار ایــن خلـق دون/ دوش هـمـی نــواخـت چنــگ دل زار دشـت جنون// کنـون سر بـه تسلـیم ایـن بتـان باز چـه گـویـد آرام/ بـرسـر میدان کـوس اعـدام سپـیده و این زنگی بام// بــر ســراپـرده دل نقــش شــوکـت یــارم بنشــست/ برکنج خلوت این دل زمزمه رنـج دیـارم بنـشست// بنشــست و بـرهــوا خـاسـت و بــه نشیب درد آمد/ بــرفــت آن مـوسـم سور و عـزای غریب سرد آمد// بــر آیـت کـوچـه روان شـد زمــزمه بـاران بهاری/ بــر سـر بـام نغـمه ز بـوف اسـت ، نـه آواز قناری// هـدیه بـر سـر کـویـت قـدم پــاک این دل زده خاک/ هـدیــه بـرافـاق نظر و قدم فرخـنده آن یار قدح پاک// دیری که به ارتسام رخ آن قبـله گه دوران بنشستم/ دیری کـه بـه هوای سر کـویش قدح و جام بشکستم// در ایــن دیـوان دیری اسـت قصه ز باران نشنیدم/ بـرمـرکب چـوبین فکـر زر و مال ز یاران نشنیدم// بـس چـه تاریک است انـدرون جان و این قصه دل/ بس چه دردی است قصـه یار و اظهار چه حاصل// قـصه دل تاریک اسـت و دل را مجال خطا نیست/ بـــر در کــوی ایـــن بتـان خطابـی ز وفـا نیـست// حـال شیـخ مـا پــرده پوش در کوی رندان بلاست/ حـال بــر ســر قبـله ، نـمـاز حـاجـت بـه خطاست// دلا کــم کـن ایـن شـرح و شــورش خلـق خـدا بین/ بــر در کعـبه خـاک ، احـرام دل و دلـق جـدا بیـن// 12/7/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید