شماره پیام :
32818 تاریخ درج :
1395/05/17
نام  :
زاپاتا
عنوان :
رهایم کن
پیام :
رهــــايـــم كـــن ز ايــــن بــــار غـــــم آخــــــر رهــــايـــم كـــن بــر ايـن نـخل خـشـكيـده بــاور رهـــايـــم كن ز سـايـه سـكـوت ممـتد اين دشت رهــــايـــم كـــن ز نـنـگ هــرزه خـــاك پلـشـت رهــــايـــم كـــن ز سـنگيـــني ايــن بـارغم سينه رهــــايـــم كـــن ز آوار و خـــروش دسـت پـينه رهــــايم كن ز آزادي ممـتد و سـيل شـط خــون رهــــايـــم كـــن ز انــس تـــن و خــاك گلگــون رهايم كن اي امــيــد نــاامــيـد ايــن شــب تـنــها رهــــايـــم كـــن بـــه آهـنـگ خـفته اين بارصدا رهــــايـــم كـــن رهــائـــي شيـــوه آزاده گـيست رهــــايـــم كـــن رهــائــي قـفـل سـرد زندگيست رهــــايـــم كـــن ز بـارسنگــين وبغض اين نفس رهــــايـــم كــن بـر انـدوه مـرغ زار ايـن قـفس رهـايم كن رهائي شـعله خـاموش اين شبان باشد رهايم كن بردردخلق وباردل و سوز،عيان باشد رهـايم كن صورت كودك رنجور دردم تنهاست رهـايم كن باورشب بردل مردم چه بي انتهاست رهـايم كن تـا شـكوفـه بـاور بـارور بـاغـي شود رهـايم كن تـا مـرد تـنها زدسـت بـاغ ياغي شود رهايم كن اي رهـــا ، صـدايـم كـن صــدايم كـن رهايم كن تـا دشــت رنــج خلقـم، در هـوايم كن 9/3/1395


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید