شماره پیام :
28105 تاریخ درج :
1394/06/10
نام  :
حسین لطیفیان
عنوان :
بازنشسته مرکز منتظری
پیام :
یک حکایت دارم از بهرت بیان/این ز گوش دل تو ای جان گوش کن// اشتری میبود از پیغامبر/ یک شتر از ان نرفتی تند تر// هر مسابقه در ان شرکت نمود/ اشتر پیغمبر از ان می ربود// یک نفر اعرابی از جای دگر/ در مدینه کرده میبود او سفر// بود یک چندی جوان هاشمی/ گفت با او از کجا اینجا شدی//در مدینه از کجا کردی تو رو/ تاکه در اینجا رسیدی بازگو// گفت دو ساعت حرکت کردهام / از فان جا تا در اینجا امدم// بهر اعرابی بیان کرد ان جوان/ از دوساعت بیشتر راهست ان // تو دو ساعته شدی اینجا اگر/ از دو ساعت را ان شد بیشتر// گفت ان اعرابی این از بهر او/ نیست چون ایت اشتر من تند رو // بهر اعرابی بیان کرد ان جوان/ اشتری دارد رسول ما بدان// اشتری دارد ز ما پیغمبر/ نیست یک اشتر از ان تند رو تر// گفت ان اعرابی این از بهر او/ نیست چون این اشتر من تند رو//این شتر که زیر پای من بود/ اشتری نود بسان ان رود// گفت خواهی ان شتر را اوریم/ امتحان تا این وان را میکنیم// گفت اعرابی بلی من حاضرم/ هست جمع از اشتر خود خاطرم// خاطر من جمع از این اشتربود/ گر مسابقه شود این میبرد// شد جوان هاشمی اورد ان/ تا که بنمایند ان دو امتحان// هر دو اشتر شد کنار همدگر/ تا برنده زآن کدام آید بدر// هر دو اشتر پیش هم امد بتاخت/ اشتر پیغمبر اندر تاخت باخت// چون بره پیروز ان امد بدر/ شد جوانان بنی هاشم پکر// دست بگرفتند از ان اشتر فسار/ پیش پیغمبر شدندی شرمسار//گفت پیغمبر چرا بگرفته اید / اینچنین افسرده حالت امدید// بهر پیغمبر بیان کرد ان جوان/ ماجرای اشترش را گفت ان// گفت بهر او رسول مصطفی/ اری این بود اشتر من را سزا//اشتر من چونکه خود بین گشته بود/ ان شتر در تاخت زین سبقت نمود// پند و انذار است در این داستان/ بل خصوصان بر مسابقه دهان/ گر که پی در پی بپیروزی رسد // او نمیباید از ان خود بین شود/ بر حریفش گر بیابی گشت زور// او نمیباید کند پیدا غرور/ گر ز برد او خود بینی است// منتظر باید بود او بر شکست// شد چو خود بینی بشیطان از غرور/ گشت از قرب الهی او بدور// با همه علمیکه بود ابلیس را/ از غرور او گشت مردود از خدا// هیچکس باید نگردد خویش بین/ چون بود این ارث شیطان لعین /این روایت بهر تو لطفی سرود/ بر تو بابا و اجدادت درود


دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید