نشريه الكترونيكی پيام تهران آنلاين



نشریه داخلی  مخابرات منطقه تهران

درباره نشریه و اهداف آن


كارآيي نيروي انساني سازمان منوط به همبستگي و ارتباطات مناسب درون سازماني است، به عبارتي ديگر، مرتبط بودن اهداف كاركنان با سياست‌هاي كلان مديريتي، انطباق رفتار بدنه سازمان با انتظارات راي آن و در ك صحيح كاركنان از موقعيت فعلي و اهداف و چشم‌انداز‌هاي سازمان از جمله راه‌هاي ايجاد همبستگي در ارتباطات مناسب درون سازماني است. يكي از بهترين روش‌ها براي شكل‌گيري اين الگو با اثر‌گذاري مطلوب در دوره زماني مناسب، انتشار نشريه درون سازماني است.نشريات درون سازماني را مي‌توان نقطه مهم ارتباط و تعامل كاركنان و مديران دانست، به عبارتي ديگر اين نشريات تاثير‌گذار‌ترين نقش را در فعاليت‌هاي درون سازماني بر عهده دارند. انجمن جهاني روابط عمومي در تعريف روابط‌عمومي تاكيد بر مفاهمه دارد، تفاهمي كه در درون سازمان بين مديران و كاركنان در بيرون سازمان، ميان سازمان و كساني كه با آن سر و كار دارند، بايد وجود داشته باشد يا به وجود آيد. بر اساس همين تعريف و با عنايت به وظايف روابط‌عمومي، بدون ايجاد ارتباط صحيح بين كاركنان در داخل سازمان، ارتباط صحيح با خارج از سازمان نيز امكانپذير نيست.

مدیران ارشد

سردبیر
شماره تماس
021 88833300
مدير مسئول
شماره تماس
88833300

تیم تحریریه

تحریریه
شماره تماس
021 88814498
دبیر تحریریه
شماره تماس
021 88311899
تحریریه
شماره تماس
021 88843565
تحریریه
شماره تماس
021 88822257
تحریریه
شماره تماس
021 88307084
عکاس
شماره تماس
02188305039
عکاس
شماره تماس
021 88305039

تیم فنی و گرافیک

امور پشتيباني رایانه ای
شماره تماس
021 88814453
امور پشتيباني رایانه ای
شماره تماس
021 88837373

كارشناسان روابط عمومی و رابطان خبری

رابطان و روابط عمومی‌هایی که ما را در رساندن خبر یاری‌رسانی می‌کنند.


اداره كل منابع انساني
دفتر حراست
روابط عمومی منطقه 2
روابط عمومی منطقه 3
روابط عمومی منطقه 4
روابط عمومی منطقه 5
روابط عمومی منطقه 6
روابط عمومی منطقه 7
روابط عمومی منطقه 8